top of page

Всеки, както е решил в сърцето си, не с неохота или по принуда; защото Бог обича радостния дарител. 2 Коринтяни 9:7

bottom of page